Regulamin sklepu internetowego

Niniejszym informujemy o zmianie w Regulaminie wraz z załącznikami Sklepu internetowego BWA Wrocław. Poniżej znajduje się Regulamin wraz ze zmienionymi Załącznikami, opublikowany 9 listopada 2022 roku na stronie internetowej Sklepu i wchodzi w życie 16 listopada 2022 roku.

Regulamin sklepu internetowego wraz z załącznikami do pobrania w wersji PDF (wersja zmieniona 9.11.2022 ważna od 16.11.2022)

Regulamin sklepu internetowego wraz z załącznikami do pobrania w wersji PDF (wersja poprzednia ważna do 15.11.2022)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 16.11.2022)

Niniejszy Regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) reguluje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bwa.wroc.pl/sklep (zwanego dalej „SKLEPEM”) przez BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul.Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON 000278391, tel. +48 539 218 444, adres email: sekretariat@bwa.wroc.pl.

§1 Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu i nabywa Towary.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
Sprzedawca – BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław.
Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
Zamówienie – ogół Towarów umieszczonych przez Klienta w koszyku.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są Towary nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Ceny Towarów w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 8. Sklep realizuje wysyłki poza granice Polski. Koszt przesyłki jest w takim przypadku ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych Sklepu (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
 9. W przypadku zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z konkretnej promocji.

§3 Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz złożenie zamówienia nie wymagają założenia konta. Klient może jednak założyć indywidualne konto w Sklepie. Aby założyć konto należy uruchomić stronę internetową https://sklep.bwa.wroc.pl/moje-konto oraz wypełnić znajdujący się pod tym adresem formularz, podając aktywny adres email. Konto można założyć również w momencie składania zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:
  a) dokonać wyboru zamawianych Towarów, klikając ikonę „Dodaj do koszyka”,
  b) dokonać wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w Sklepie,
  c) przejść do etapu rozliczania poprzez wybranie „Przejdź do kasy”,
  d) dokonać wyboru sposobu zakupu: jako gość lub po zalogowaniu się do swojego konta,
  e) dokonać wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie,
  f) przejść do płatności klikając ikonę „Kupuję i płacę”.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając Potwierdzenie zamówienia na adres email podany w formularzu zamówienia.
 4. Dla Stron wiążące są informacje zawarte przy kupowanym Towarze na stronie Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę”.

§4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) gotówką / kartą płatniczą – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy (ul. Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 09:00 do 15:00),
  b) przelewem bankowym tradycyjnym, płatność na numer konta Sprzedawcy wskazany w procesie realizacji Zamówienia (dane do przelewu zostaną wskazane w treści Potwierdzenia zamówienia, w polu Tytuł przelewu należy podać numer zamówienia – brak powyższego może opóźnić realizację zamówienia), W przypadku wyboru tej formy płatności na wpływ środków na konto Sprzedającego winien nastąpić do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  c) przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis Przelewy24, Regulamin serwisu: https://www.przelewy24.pl/regulamin
  d) kartą płatniczą – transakcje obsługiwane przez serwis Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  Regulamin serwisu: https://www.przelewy24.pl/regulamin. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sklep dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§5 Wysyłka Towaru / odbiór osobisty

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych.
 2. Warunkiem wydania/wysyłki Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 3. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Pocztexu.
 4. Ceny przesyłek zależą od łącznej wagi Towarów i wybranego sposobu dostawy. Cennik przesyłek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wysyłka zamówień jest realizowana w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 7. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy pod warunkiem otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem skompletowania zamówienia.
 8. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy: ul. Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 09:00 do 15:00 w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§6 Dowody zakupu

 1. Kupujący jako dowód zakupu Towaru otrzymuje od Sprzedawcy paragon. Na życzenie klienta wyrażone w momencie składania zamówienia Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi Klienta podanymi w momencie składania zamówienia.
 2. Paragon/faktura VAT za zakupiony Towar zostanie dołączony/-a i wysłany/-a razem z zamówionym Towarem.

§7 Reklamacje

 1. W sytuacji, gdyby Towar sprzedawany w Sklepie posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu Kodeksu cywilnego Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Reklamowany Towar wraz z opisem wady i oczekiwaniem dotyczącym sposobu realizacji reklamacji (zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz dowodem zakupu Towaru (paragon/faktura VAT) należy dostarczyć na adres Sprzedawcy (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław z dopiskiem „Sklep-REKLAMACJA”.).
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnej przesyłki (zgodnie z zapisami ustępu 3 niniejszego paragrafu). Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi pisemnie (listownie lub drogą mailową). Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania reklamację przyjmuje się za uznaną.
 5. Gdy realizacja uznanej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględniania reklamacji.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub przesłać wydrukowany formularz przesyłką pocztową.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Ruska 46a/103, segment B, 50-079 Wrocław z dopiskiem „Sklep-ZWROT”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 4. Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji.
 5. Sprzedawca nie odbiera z siedziby Klienta Towarów przeznaczonych do zwrotu. Koszt odesłania Towaru przeznaczonego do zwrotu ponosi Klient.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§10 Ochrona danych osobowych i Polityka Cookies

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Klienta czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulamin jest również Polityka Cookies.

§11 Własność intelektualna

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia Towarów są chronione prawami autorskimi. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne rozpowszechnianie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16.11.2022r. i jest opublikowany na stronie www.bwa.wroc.pl/sklep
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, innych zmian technicznych wpływających na funkcjonowanie Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia opublikowania na stronie www.bwa.wroc.pl/sklep. Każdy Klient zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem Sklepu www.bwa.wroc.pl/sklep/zmiana Regulaminu. Klient, który posiada indywidualne Konto w Sklepie zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian są realizowane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.